پروژه 90 واحدی اسلامشهر

  • 90 واحد مسکونی اسلام شهر
  • اجاره به شرط تملیک
  • کارفرما: شرکت آتی ساز
  • موضوع پیمان: اجرای اسکلت و سقتکاری
  • سال اجرا: 1376

  

تصاویر پروژه: