محیط زیست

نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند EPAWM:

 • تصمیم گیری در مورد گزینه های مختلف پیش رو
 • مقایسه وضعیت موجود با وضعیت طراحی شده
 • مشخص نمودن نوع و تعداد کلیه ماشین آلات مورد نیاز
 • تعیین چگونگی وضعیت انبارهای ایستگاه های ذخیره
 • مشخص نمودن عمر فعلی و آتی محل های دفن
 • تحلیل و ارزیابی اقتصادی و مالی در اجرای پروژه های محل دفن

واحد پاکسازی خاک:

 • شناسایی تجزیه و تحیلی آلودگی و ارزیابی پتانسیل خطرات ناشی از آن
 • رفع آلودگی از خاک و آب
 • استفاده از تکنیک های مختلف مدلسازی و پایش جهت رفع آلودگی
 • مکان یابی بهینه نقاط استقرار سیستم رفع آلودگی
 • پاکسازی خاکهای آلوده

واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست:

 • برنامه و استقرار نظام HSE-MS با توجه به نیازها و قوانین مربوطه
 • کنترل ریسک و مدیریت مواقع اضطراری
 • ممیزی پایش و ارزیابی بر اجرای برنامه های HSE حین اجرا و بهره برداری
 • آموزش استاندارد های HAZWOPER و مدیریت ممیزی و مستند سازی
 • مدیریت کنترل ریسک HSE-MS (متناسب برای مدیران، کارشناسان و تکنسین های واحد عملیاتی)

طراحی سیستم مدیریت پسماند های صنعتی معدنی و شهری:

 • طراحی استراتژیک مدیریت پسماندها
 • طراحی سیستم های جمع آوری بازیافت و تصفیه پسماندها
 • انجام مطالعات امکان سنجی در کلیه فرایندها

پاکسازی مخازن و تصفیه لجن های نفتی و فراورده های آن:

 • اجرای کلیه تخلیه و تصفیه لجن های مخازن حاوی MTBE دیگر فرآورده ها
 • تصفیه پسماندهای خطرناک و مواد شیمیایی خطرناک حاوی PAH.BETX.PCB
 • مشاوره و اجرای تصفیه بر مبنای تبدیل به فرآورده هایی نظیر بنزین، گازوییل و قیر

دفن مهندسی (مواد زاید خطرناک و غیر خطرناک)

 • قرار دادن پسماندها به گونه ای ایمن و بهداشتی و سازگار با محیط زیست
 • ارائه خدمات در زمینه مکان یابی و طراحی محل دفن
 • نظارت بر اجرا و بهره برداری و پایش