دانشکده مترو

کارفرما: شرکت متروی تهران

موضوع پیمان: اجرای اسکلت بتنی در 3 بلوک 8 طبقه

قالب بندی: 9000 متر مربع

آرماتور بندی: 1400 تن

بتن ریزی 5000 متر مکعب

زمان اجرا: 1372 تا 1374

 

تصاویر پروژه: