سه راه انشعاب مترو سی تیر

  • کارفرما: شرکت متروی تهران
  • زمان آغاز پروژه: 1374
  • قالب بندی: 4.000 متر مربع
  • آرماتور بندی: 400 تن
  • بتن ریزی: 5.000 متر مکعب

 

اعتماد شرکت مترو به ابتکار، دقت و کادر مجرب ما باعث شد که یکی از پروژه هایی که به صورت معکوس طراحی و اجرا می شود را به خود اختصاص دهد. خاکبرداری از سطح زمین تا تراز سقف تونل انجام شد. ابتدا سقف تونل اجرا و سپس خاکبرداری قسمت داخلی تونل و اجرای دیوارها صورت گرفت. این پروژه تحسین مسئولان و دست اندرکاران را نسبت به توانمندی های شرکت تحکیم مبنا برانگیخت. 

 

تصاویر پروژه: