بلوک 6 مجتمع کوثر

  • کارفرما: شرکت آتی ساز
  • موضوع پیمان: نازک کاری 16 طبقه
  • مدت پیمان: 7 ماه
  • زیربنا: 14000 متر مربع

 

تصاویر پروژه: