پروژه سرو

  • کارفرما : ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • مشاور : مهندسین مشاور فجر توسعه
  • زمان اجرا : 14 ماه
  • شروع : 85/12/01
  • نوع پیمان : متر مربع زیربنا
  • زیربنا : 19000 متر مربع
  • محل اجرای پروژه : تهران

 

موضوع:

اجرای عملیات نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی بلوک D ( به غیر از تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه ) 

 

تصاویر پروژه:

 

مشاهده فیلم