برج های 20 و 23 اوین

  • کارفرما: شرکت آتی ساز
  • موضوع پیمان: اجرای اسکلت بتنی شامل تیر و ستون و سقف تیرچه بلوک
  • قالب بندی: 90000 متر مربع
  • آرماتور بندی: 3600 تن
  • زمان اجرا: 1369 الی 1372

 

تصاویر پروژه: